پایان نامه ارشد

c (1064)

موسسه ی آموزش عالی رودکی تنکابن پایان‌نامه دوره ی کارشناسی ارشد در رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش موضوع: تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1061)

Islamische Azad Universität Teheran Markazi Fakultät für Fremdsprachen – Deutsche Abteilung Magisterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister Artium (M.A.) Fachrichtung: Didaktik der deutschen Sprache Thema: Eine Untersuchung der Übersetzungen des Heiligen Korans nach Theorie ادامه مطلب…

By 92, ago