2-2-2- اهداف ارزیابی عملکرد14
2-2-3- مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد14
2-2-4- ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین20
2-3- کارت امتیازی متوازن24
2-4- تحلیل مسیر29
2-4-1- مفاهیم و تعاریف تحلیل مسیر29
2-4-2- انواع روابط بین متغیرها در نمودار مسیر30
2-4-3- مروری بر ادبیات موضوعی تحلیل مسیر و ارزیابی عملکرد31
2-5- تئوری بازیها33
2-5-1- فرضیات اساسی و مفاهیم پایهای33
2-5-1-1- عناصر اصلی در هر بازی33
2-5-1-2- تعاریف34
2-5-1-3- فرضیات اصلی35
2-5-1-3-1- عاقل بودن بازیکنان36
2-5-1-3-2- هوشمندی بازیکنان36
2-5-2- طبقهبندی بازیها37

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-5-2-1- طبقه بندی بر اساس تعداد بازیکنان37
2-5-2-2- طبقه بندی بر اساس ایستایی و پویایی38
2-5-2-3- طبقه بندی بر اساس اطلاعات38
2-5-2-4- طبقه بندی بر اساس برد کل بازی39
2-5-2-5- طبقه بندی بر اساس همکاری و عدم همکاری39
2-5-2-4- طبقه بندی بر اساس تعداد دفعات بازی40
2-5-3- پیدا کردن جواب و حل بازی40
2-5-3-1- تعادل استراتژی غالب40
2-5-3-2- تعادل نش41
2-5-4- مروری بر ادبیات نظریه بازیها41
2-6- تئوری بازیهای مشارکتی47
2-6-1- ارزش شیپلی48
2-6-2- کاربرد ارزش شیپلی در ارزیابی عملکرد49
2-7- تئوری بازیهای تکاملی50
2-7-1- کاربرد تئوری بازیهای تکاملی در ارزیابی عملکرد55
2-8- جمع بندی55
فصل سوم – متدولوژی پژوهش57
3-1- مقدمه58
3-2- متدولوژی58
3-2-1- گام اول: شناسایی استراتژیها61
3-2-2- گام دوم: تعیین روابط مابین استراتژیها به وسیله تحلیل مسیر63
3-2-3- گام سوم: تعیین اوزان مسیرهای استراتژیک با استفاده از ارزش شیپلی65
3-2-4- گام چهارم: تعیین مسیر استراتژیک بهینه67
3-3- جمع بندی69
فصل چهارم – نتایج و مطالعه موردی71
4-1- مقدمه72
4-2- گام اول: شناسایی استراتژیها در زنجیره تامین مورد مطالعه73
4-3- گام دوم: تعیین روابط مابین استراتژیها به وسیله تحلیل مسیر75
4-4- گام سوم: تعیین اوزان مسیرهای استراتژیک با استفاده از ارزش شیپلی79
4-5- گام چهارم: تعیین بهترین مسیر استراتژیک با استفاده از تئوری بازیهای تکاملی83
4-6- جمع بندی89
فصل پنجم – نتیجهگیری و پیشنهادات آتی91
5-1- مقدمه92
5-2- جمع بندی تحقیق92

5-3- دستاوردهای تحقیق94
5-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی95
پیوست96
فهرست مراجع98
واژه نامه فارسی به انگلیسی104
واژه نامه انگلیسی به فارسی105
فهرست جدولها شماره صفحه
جدول 2-1- مدلهای ارزیابی عملکرد18
جدول 2-2- مقالات بررسی شده در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین21
جدول 2-3- دستهبندی موضوعی مقالات23
جدول 2-4- چارچوب کلی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر BSC، بیلگاردی و بوتانی(2010)28
جدول 2-5- طرح مربع لاتین برای یک بازی چهار نفره تکاملی51
جدول 3-1- طرح مربع لاتین برای یک بازی تکاملی با دادههای حاصل از ارزش شیپلی68
جدول 4-1- استراتژیهای مورد بحث در مطالعه موردی74
جدول 4-2- اطلاعات شاخصهای اندازهگیری مربوط به هر استراتژی76
جدول 4-3- نتایج آماری مدل تحلیل مسیر77
جدول 4-4- مسیرهای استراتژیک79
جدول 4-5- مقادیر V(Si) محاسبه شده به وسیله AHP فازی79
جدول 4-6- ارزش ائتلافهای مسیرهای مدل80
جدول 4-7- طرح مربع لاتین نهایی با استفاده از مقادیر شیپلی بدست آمده82
فهرست شکل ها شماره صفحه
شکل 2-1- فرآیند دوار ارزیابی عملکرد13
شکل 2-2- شمای کلی مدل BSC ارائه شده توسط نورتن و کاپلان24
شکل 3-1- الگوریتم کلی روش این مطالعه جهت ارزیابی عملکرد35
شکل 3-2- مدل اولیه تحلیل مسیر64
شکل 4-1- مدل نهایی حاصل از تحلیل مسیر78
فصل اول
کلیات موضوع
1-1-مقدمه
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است، بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها را به عنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد مینماید. نظام ارزشیابی مناسب میتواند سازمان را از وضعیت جنبههای مختلف کاری خود آگاه سازد و برنامهریزیهای آتی را برای مدیران سازمان آسانتر و با نگرش بیشتر به وضعیت سازمان هدف ریزی نماید.
همواره در طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد1 می بایست به این نکته توجه داشت که، سیستم ارزیابی عملکرد وقتی مناسب است که متوازن بوده و ابعاد مختلف را در فرآیند های سازمان پوشش دهد. از این رو سیستم ارزیابی عملکرد مناسب می بایست علاوه بر شاخص های مالی شاخص های غیر مالی را نیز در بر بگیرد. در این حالت است که دید مناسبی از عملکرد سازمان و در پی آن عملکرد زنجیره تامین به دست خواهد آمد.
ابزارهای مختلفی در ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد در مطالعات گذشته به کار برده شدهاست. اکثر ابزارها به مدیران سازمانها این امکان را میدهند تا شاخصهای مناسب را جهت اندازهگیری در پیکره سازمان خود جاری سازند. اما نگاه به آینده و برنامهریزی استراتژیک یکی از الزاماتیست که در پی یک سیستم ارزیابی عملکرد قرار دارد.
در این فصل به معرفی کلی موضوع و دلایل انتخاب آن میپردازیم. پس از مشخص شدن اهمیت موضوع، روش و متدولوژی تحقیق و کاربران این پایان نامه بیان میشود.
1-2- معرفی موضوع پایان نامه
این پایان نامه با عنوان “طراحی یک سیستم مدیریت عملکرد با استفاده از کارت امتیازدهی متوازن و تئوری بازی های تکاملی” به منظور تعیین بهترین ترکیب استراتژی یک سازمان در راستای بهبود عملکرد خود در زنجیره تامین2 انتخاب شده است. این استراتژی ها و شاخص های اندازه گیری در قالب 4 جنبه کارت امتیازی متوازن (BSC)3 یعنی مالی4، مشتریان5، فرآیند داخلی6 و رشد و یادگیری7 مورد بررسی قرار گرفتهاند. پس از بررسی زنجیره تامین مورد نظر و انتخاب بهترین گزینههای استراتژیک در هر یک از 4 جنبه مذکور به تعیین نوع رابطه علی و معلولی8 بین هر یک از استراتژیهای یک معیار BSC با استراتژیهای معیار بعدی پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از تئوری بازی های مشارکتی9 و تئوری بازی های تکاملی10 به بهترین ترکیب استراتژی دست خواهیم یافت. مطالعات میدانی مربوطه در این پایان نامه با استفاده از اطلاعات یک کارخانه بزرگ تولیدی صنایع غذایی انجام و این روش در آن کارخانه پیاده سازی شده است.
1-3- هدف از انتخاب موضوع
یکی از مباحثی که میتواند نقش بسزایی در موفقیت یک سازمان داشته باشد درک درست از عملکرد و در پی آن برنامهریزی مناسب برای آینده آن سازمان میباشد. ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر روشن ساختن وضعیت موجود یک سازمان میتواند برنامه استراتژیک آن سازمان برای آینده سازمان را نیز مشخص نماید.
با توجه به پویایی زنجیره تامین و افزایش روزافزون رقبا، سازمانها بیش از پیش به دنبال یک سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش میباشند. برنامه استراتژیکی که تمام جوانب را در نظر گرفته و به صورت پویا تدوین شده باشد میتواند راهگشای سازمانها در بهبود عملکرد هرچه بیشترشان در زنجیره تامین باشد.
در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است، بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها را به عنوان یکی از علائم بیماریهای سازمان قلمداد مینماید.
تمامی نکات ذکر شده در فوق باعث انتخاب مبحث ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن گردید. همچنین به جهت پویایی اطلاعات و تضاد بین افراد در رابطه با تصمیم گیری در رابطه با اهداف سازمان و زنجیره تامین، تئوری بازیها جهت تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است.
1-4- مروری کلی بر ادبیات موضوع
ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مفاهیم شناخته شده در بین پژوهشگران و محققان میباشد. کاربرد کارت امتیازی متوازن در بین ابزارهای گوناگون ارزیابی عملکرد نیز در بین مطالعات بسیار به چشم میخورد. در این میان مطالعات چندانی در رابطه با استفاده از تئوری بازیها در مبحث ارزیابی عملکرد به چشم نمیخورد. در این بخش کلیاتی از مطالعات انجام گرفته در رابطه با ارزیابی عملکرد و ابزارهای مختلف آن خدمتتان ارائه میشود.
از ابتدایی ترین مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابی عملکرد مدل سینک وتاتل11 (1989) می باشد، که در این مدل عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکردی اثربخشی، کارایی، کیفیت، بهره وری، کیفیت زندگی کاری، نوآوری و سودآوری است.
کیگان12 در سال 1989 ماتریس ارزیابی عملکرد را معرفی نمود. نقطه قوت این مدل آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمان، شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می گیرد. اما این مدل به خوبی روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد.
چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» در سال 1991 توسط فیتزگرالد و همکارانش13 معرفی شد که مشکل ماتریس عملکرد را بر طرف می کند. این چارچوب بر این فرض استوار است که در هر سازمانی دو نوع شاخص عملکرد پایه وجود دارد. شاخص هایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند.
در سال 1991 مدل دیگری به نام مدل هرم عملکرد توسط لینچ کراس معرفی شد، که چگونگی ایجاد این رابطه را نشان می دهد. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است.
یکی از چارچوب های مطرح ارزیابی عملکرد، مدل تعالی سازمان (EFQM)14 (1992) است که شامل عواملی است که به دو گروه اصلی «توانمندسازها» و «نتایج» تقسیم می شود.
نیلی و همکارانش15 در سال 1995 مرور بسیار خوبی در زمینه ارزیابی عملکرد ارائه داده اند و تحقیقات بسیاری به آن ارجاع شده است؛ از جمله ملاحظات کلیدی مدنظر در این مطالعات به شرح زیر است:
فاکتور های موثر در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های ارزیابی عملکرد چیست؟
فاکتورهای شکل دهنده ارزیابی سیستم های اندازه گیری عملکرد کدامند؟
نحوه حمایت و پشتیبانی از سیستم های ارزیابی عملکرد در هر زمان به گونه ای که با محیط های پویا و استراتژی های متغیر مطابق باشد، چگونه است؟
یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم اندازه گیری عملکرد، که در این پایان نامه نیز از آن استفاده شده است، مدل کارت امتیازدهی متوازن می باشد که در سال 1992 توسط کاپلان و نورتن16 مطرح و سپس گسترش و بهبود یافت. این مدل پیشنهاد می کند که برای اندازه گیری عملکرد هر سازمانی از یک سری شاخص های متوازن در چهار بعد سازمان استفاده شود که عبارتند از مالی، مشتریان، فرآیند داخلی و رشد و یادگیری.
مدل SCOR17 (2005) یک مدل مرجع فرآیندی است که توسط انجمن زنجیره تامین (SCC)18 برای مدیریت و ارزیابی پیکره زنجیره تامین توسعه یافته است. این مدل برنامه های عملیاتی و شاخص های فراوانی را جهت برآوردن اهداف استراتژیک سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد. پنج فرآیند اصلی این مدل عبارتند از: برنامه ریزی، منابع، تولید، تحویل و بازگشت.
علاوه بر مطالعات و مدل های نام برده شده، مدل های دیگری نیز مطرح شده اند، که ازجمله آنان می توان به مدل های فرآیند کسب و کار (1996)، مدوری و استیپل (2000)، تحلیل ذی نفعان 2001، مالکوم بالدریچ (1988)، اندازه گیری عملکرد یکپارچه (1997) و منشور عملکرد (2002) اشاره نمود. تمامی مدل های مذکور به بررسی و تبیین شاخص های عملکردی می پردازند و برای تحلیل شاخص ها می بایست از روش ها و تکنیک های تصمیم گیری بهره برد.
فرآیند تحلیل مسیر19 که در این پایان نامه از آن بهره گرفته شده است یک روش تحلیل چند متغیره میباشد که برای بررسی یک مجموعه از روابط که به صورت شکل مدل علیتی خطی نمایش داده میشوند، استفاده میگردد. از کاربردهای این مفهوم در رابطه با ارزیابی عملکرد و تعین روابط علی و معلولی میان معیارهای کارت امتیازدهی متوازن میتوان به مطالعلت آقایان کانجی و سا20 اشاره نمود. کانجی و سا درسال 2002 تحلیل مسیر را برای تحلیل کارت امتیازی کسب و کار ارائه شده توسط کانجی مورد استفاده قرار دادند. به علت اینکه آنها از دادههای جزئی متقاطع استفاده کرده بودند، روش آنها قادر نیست تا روابط داخلی بین هر چارچوب موجود را تعیین کند. برنی و همکارانش21در سال 2009 روش چند متغیره تحلیل مسیر با دادههای طولی را برای تحلیل عوامل سازمانی مورد استفاده قرار دادهاند. آنها در این رویکرد پس از شناسایی مؤلفههای مؤثر، ترسیمی از روابط علی و معلولی را مورد نظر قرار داده و سپس در قدم اول با بررسی همبستگی22 میان عوامل، روابط را با فرضهای آماری تحت آزمون t دوطرفه مورد سنجش قرار داده و در نهایت به کمک رگرسیون مقادیر ارتباط را مورد نظر قرار دادهاند.
در سال 2013 جعفری و همکارانش23 با استفاده از تحلیل مسیر و تئوری بازیهای مشارکتی به تعیین روابط علیتی شاخصهای توسعهای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی پرداختند. در این مطالعه پس از تعیین شاخصهای مورد نظر در قالب کارت امتیازی متوازن و تعیین روابط علی میان آنها توسط فرآیند تحلیل مسیر بهترین ترکیب شاخص ها را با استفاده از ارزش شیپلی24 که یک مفهوم مهم در تئوری بازیهای مشارکتی میباشد، تعیین نمودند.
در سال 2011 دکتر نایینی و همکارانش25 با تلفیق تئوری بازیهای تکاملی و کارت امتیازی متوازن یک روش جدید را در ارزیابی عملکرد معرفی نمودند. در این مقاله این روش در یک زنجیره تامین محیطی اجرا گردید.
1-5- جنبههای نوآوری موضوع
تلفیق ابزارهای مختلف در کنار کارت امتیازی متوازن جهت تعیین بهترین استراتژیها
این ابزارها شامل فرآیند تحلیل مسیر، تئوری بازیهای مشارکتی و تئوری بازیهای تکاملی میباشند. هر یک از این ابزارها به نحوی ما را در رسیدن به ترکیب استراتژیک مناسب یاری مینمایند. الگوریتم ارائه شده در این پژوهش برای اولین بار میباشد که مورد استفاده قرار میگیرد.
مشخص نمودن مسیرها و ترکیبهای نا مناسب استراتژیک قبل از ورود به مراحل تصمیمگیری با استفاده از فرآیند تحلیل مسیر
تعیین میزان همبستگی و نوع همبستگی میان شاخصها در ارزیابی عملکرد پیشینه زیادی دارد. اما استفاده از این موضوع به وسیله تحلیل مسیر و پیرو آن استفاده از تئوری بازها یک ابتکار جدید در این مطالعه به حساب میآید. مسیرهایی که ارتباط معنا داری بین مؤلفههای آن وجود ندارد، باعث طولانی تر شدن اجرای الگوریتم تئوری بازیهای تکاملی برای پیدا کردن جواب بهینه میگردند. با استفاده از تحلیل مسیر این مسیرها پیدا شده و حذف میشوند.
استفاده از مقادیر ارزش شیپلی به عنوان ورودی در تئوری بازیهای تکاملی
در تنها مطالعه پیشین که از تئوری بازیهای تکاملی استفاده شده بود، مقادیر ورودی در طرح مربع لاتین داده هایی جمع آوری شده از سطح نخبگان بود، اما در این مطالعه از مقادیر شیپلی استفاده شده است. این امر دقت الگوریتم را در رسیدن به جواب بهینه بیشتر مینماید.
پیاده سازی روش ارائه شده در یک کارخانه تولیدی صنایع غذایی
تمامی مراحل این الگوریتم در یک کارخانه صنایع غذایی پیاده سازی شدهاست. تمام دادهها و اطلاعات مورد استفاده از یک مطالعه موردی واقعی بدست آمدهاند.
1-6- کاربران نتایج
کاربران تحقیق در وهله اول مدیران و سازمانهای مختلف میباشند که در پی ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی استراتژیک هستند. همچنین روش ارائه شده و موضوعات متعدد مطرح شده در این پژوهش میتواند مورد بررسی و مطالعه محققین زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
1-7- روش و متدلوژی تحقیق
از آنجا که مقالات موجود در ابزارهای مختلف ادبیات موضوع از اهمیت خاصی برخوردار هستند، در فصل دوم این پایان نامه به مرور موضوع و ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرداخته شده است. در این فصل مروری بر ادبیات موضوعی ارزیابی عملکرد صورت میگیرد پس از آن تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد به صورت مفصل مرد بحث قرار خواهد گرفت. در ادامه تعریف و قواعد کلی تحلیل مسیر را ارائه خواهیم داد. همچنین به طور گسترده کاربرد تحلیل مسیر در مطالات پیشین را مورد بررسی قرار میدهیم. سپس تعاریف و مباحث کلی تئوری بازیها را تشریح مینماییم. در ادامه ارزش شیپلی که از آن در این مطالعه استفاده شدهاست را مطرح مینماییم و در نهایت تئوری بازیهای تکاملی را به همرا روابط آن تشریح خواهد شد. در فصل سوم روش کلی مورد استفاده و محاسبات لازم در هرمرحله ارائه شده است. بدیت ترتیب که پس از معرفی الگوریتم کلی این روش هر مرحله را به صورت جداگانه توضیح داده و مورد بررسی قرار میدهیم. در فصل چهارم روش مطرح شده با استفاده از داده های یک شرکت تولیدی صنایع غذایی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این فصل تمام مقادیر محاسباتی از جمله محاسبات مربوط به تحلیل مسیر و ارزش شیپلی و تئوری بازیهای تکاملی آورده شده است و نتایج ارائه میگردد. در فصل پنجم نتایج حاصل از این پایان نامه ارئه میگردد.
1-8- جمع بندی
در این فصل به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و این که در دنیای امروز یک جز جدا نشدنی هر سازمان میباشند اشاره گردید. پس از معرفی موضوع پایان نامه به ضرورت انتخاب این موضوع پرداخته شد. سپس مروری کلی بر مطالعات پیشین انجام شد که شامل ارائه برخی مفاهیم و ابزارهای استفاده شده در این مطالعه میباشد. سپس به جنبههای نوآوری و کاربران این مطالعه اشاره گردید. درنهایت چارچوب کلی این مطالعه و نمایی از فصول آینده این مطالعه که شامل 5 فصل میباشد ارائه گردید.
فصل دوم
مفاهیم کلی و مرور ادبیات
2-1- مقدمه
در این فصل تعاریف و مرور ادبیات ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل مسیر، تئوری بازیهای مشارکتی و تئوری بازیهای تکاملی و همچنین مقالاتی که پایه و اساس شکل گیری این پژوهش بودهاند آورده شده است.
2-2- ارزیابی عملکرد
2-2-1- تعاریف و مفاهیم ارزیابی عملکرد
برای درک مفهوم ارزیابی عملکرد ابتدا باید دو مفهوم عملکرد و اندازه گیری عملکرد را به خوبی بشناسیم. از این رو تعاریف و معانی مختلفی که از مفهوم عملکرد شده است را ارائه می دهیم:
عملکرد، نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).
عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.
عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.
عملکرد، نیل به دستاوردها توسط فرد، تیم، سازمان یا فرآیند است.
از تعاریف فوق روشن می گردد که عملکرد هم قابل اندازه گیری می باشد و هم قابل قیاس. از این رو مفهوم دیگری به نام اندازه گیری عملکرد قابل طرح می باشد که عبارت است از فرآیند کمی سازی اثر بخشی و کارایی فعالیت های گذشته می باشد. ارزیابی عملکرد را می توان در راستای تعاریف فوق به صورت های زیر تعریف نمود:
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد.
ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد.
ارزیابی عملکرد را می توان به صورت یک فرآیند دوار (شکل 2-1) در نظر گرفت. مراحل مختلف این فرآیند یک سیستم ارزیابی عملکرد را تشکیل می دهند. این فرآیند با شناسایی شاخص ها و طبقه بندی آنها شروع می گردد. پس از طبقه بندی شاخص ها به تعیین عوامل کلیدی موفقیت می پردازد. سپس با جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها این فرآیند خاتمه می یابد.
شکل 2-1- فرآیند دوار ارزیابی عملکرد
2-2-2- اهداف ارزیابی عملکرد
اهداف بسیاری در رابطه با ارزیابی عملکرد در مطالعات انجام گرفته بر شمرده شده اند. یکی از جامع ترین و جدید ترین اهداف بر شمرده شده برای ارزیابی عملکرد توسط گانسکاران و کوبو26 در سال 2007 ارائه شده است که عبارتند از:
شناسایی موفقیت
شناسایی اینکه نیازهای مشتری برطرف شده است
درک بهتر از فرآیندها
شناسایی تنگناها، ضایعات، مشکلات و فرصت های بهبود.
ارائه تصمیمات مبتنی بر واقعیات
ایجاد پیشرفت
ردیابی پیشرفت
تسهیل همکاری و ارتباطات باز و شفاف
2-2-3- مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد
ادبیات ارزیابی عملکرد را می توان به دو دوره مجزا از هم تقسیم نمود. اولین دوره از اواخر دهه 1880 شروع شد و تا اواخر دهه 1980 ادامه داشت که در این دوران تاکید اصلی سیستم های ارزیابی عملکرد بر معیارهای مالی بوده و دوره بعدی که از اواخر دهه 1980 آغاز شد و تا امروز پیشرفت بسیاری داشته است، به دلیل تغییرات ایجاد شده در بازار جهانی حادث شد. همانطور که گفته شد توجه به سیستم های ارزیابی عملکرد در سال های اخیر در حال افزایش می باشد، زیرا جهان صنعتی امروز متوجه شده است که از آنجایی که این سیستم ها، اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری را فراهم می آورند پس نقش مهمی در موفقیت سازمان های تجاری دارند.
از ابتدایی ترین مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابی عملکرد مدل سینک وتاتل27 (1989) می باشد، که در این مدل عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکردی اثربخشی، کارایی، کیفیت، بهره وری، کیفیت زندگی کاری، نوآوری و سودآوری است.
کیگان28 در سال 1989 ماتریس ارزیابی عملکرد را معرفی نمود. نقطه قوت این مدل آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمان، شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می گیرد. اما این مدل به خوبی روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد.
چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» در سال 1991 توسط فیتزگرالد و همکارانش29 معرفی شد که مشکل ماتریس عملکرد را بر طرف می کند. این چارچوب بر این فرض استوار است که در هر سازمانی دو نوع شاخص عملکرد پایه وجود دارد. شاخص هایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند. یکی از نیازهای هرسیستم ارزیابی عملکرد، وجود یک رابطه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونه ای که همه واحدها برای رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند.
در سال 1991 مدل دیگری به نام مدل هرم عملکرد توسط لینچ کراس30 معرفی شد، که چگونگی ایجاد این رابطه را نشان می دهد. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است.
یکی از چارچوب های مطرح ارزیابی عملکرد، مدل تعالی سازمان (EFQM)31 (1992) است که شامل عواملی است که به دو گروه اصلی «توانمندسازها» و «نتایج» تقسیم می شود. توانمندسازها عبارت اند از رهبری، کارکنان، خط مشی و راهبرد، منابع و ذی نفعان و فرآیندها. درمقابل نتایج شامل نتایج کارکنان، نتایج حاصل از مشتریان، نتایج حاصل از جامعه و نتایج عملکرد کلیدی است. تئوری سازنده و پشتیبان این روش بیانگر آنست که توانمندسازها مانند اهرم هایی هستند که مدیران از آنها برای رسیدن سریع تر به نتایج آتی استفاده می کنند.
نیلی و همکارانش32 در سال 1995 مرور بسیار خوبی در زمینه ارزیابی عملکرد ارائه داده اند و تحقیقات بسیاری به آن ارجاع شده است؛ از جمله ملاحظات کلیدی مدنظر در این مطالعات به شرح زیر است:
فاکتور های موثر در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های ارزیابی عملکرد چیست؟
فاکتورهای شکل دهنده ارزیابی سیستم های اندازه گیری عملکرد کدامند؟
نحوه حمایت و پشتیبانی از سیستم های ارزیابی عملکرد در هر زمان به گونه ای که با محیط های پویا و استراتژی های متغیر مطابق باشد، چگونه است؟
یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم اندازه گیری عملکرد، مدل کارت امتیازدهی متوازن33 می باشد که در سال 1992 توسط کاپلان و نورتن34 مطرح و سپس گسترش و بهبود یافت. این مدل پیشنهاد می کند که برای اندازه گیری عملکرد هر سازمانی از یک سری شاخص های متوازن در چهار بعد سازمان استفاده شود. این چهار بعد پاسخگویی به چهار سوال اساسی زیر را امکان پذیر می سازد:
نگاه ها به سهام داران چگونه است؟ (جنبه مالی)
در چه زمینه هایی باید خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)
نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری)
چگونه می توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه بدهیم؟ (جنبه یادگیری و رشد)
مدل SCOR35 (2005) یک مدل مرجع فرآیندی است که توسط انجمن زنجیره تامین (SCC)36 برای مدیریت و ارزیابی پیکره زنجیره تامین توسعه یافته است. این مدل برنامه های عملیاتی و شاخص های فراوانی را جهت برآوردن اهداف استراتژیک سازمان در اختیار مدیران قرار می دهد. پنج فرآیند اصلی این مدل عبارتند از: برنامه ریزی، منابع، تولید، تحویل و بازگشت. در این مدل سه سطح تعریف شده است:
انواع فرآیندها؛
پیکره فرآیند (شامل 30 دسته فرآیند در قالب 5 فرآیند اصلی)
عناصر فرآیند شامل تعریف فرآیند، وروردی ها و خروجی ها، پارامترهای ارزیابی کارایی، بهترین عملیات قابل استفاده، تجهیزات/ سیستم ها/ ظرفیت های لازم برای بهترین شیوه انجام کار.
علاوه بر مطالعات و مدل های نام برده شده، مدل های دیگری نیز مطرح شده اند، که ازجمله آنان می توان به مدل های فرآیند کسب و کار (1996)، مدوری و استیپل (2000)، تحلیل ذی نفعان 2001، مالکوم بالدریچ (1988)، اندازه گیری عملکرد یکپارچه (1997) و منشور عملکرد (2002) اشاره نمود. تمامی مدل های مذکور به بررسی و تبیین شاخص های عملکردی می پردازند و برای تحلیل شاخص ها می بایست از روش ها و تکنیک های تصمیم گیری بهره برد.
خلاصه ای از مدل های ارزیابی عملکرد به همراه نکات کلی و اهم ابعاد مورد توجه در جدول 2-1 آورده شده است.
جدول 2-1- مدلهای ارزیابی عملکرد
نام مدلسال طرحطراحنکات کلیاهم ابعاد مورد توجهﺳﻴﻨﻚ ﻭ ﺗﺎﺗﻞ1989ﺳﻴﻨﻚ ﻭ ﺗﺎﺗﻞﺗﻮﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، ﻛﺎﺭﺍﺋﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺭﻱ، ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ، ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱماتریس عملکرد1989کیگانﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ1991ﻓﻴﺘﺰﮔﺮﺍﻟﺪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ 2 ﻧﻮﻉ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﺎﺧص هاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺷﺎﺧص ها ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪﺍﺯ: ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ.ﻫﺮﻡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ1991لینچ کراسﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ) ﻭ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭ(ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ، ﺳﻴﻜﻞ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺗﻼﻓﺎﺕ) ﺍﺳﺖ.تعالی سازمانی1991ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ 5 ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﻣﻞ 4ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻫﺒﺮﻱ، ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎ. ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻛﺎﺭﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ1992ﻛﺎﭘﻼﻥ ﻭ
ﻧﻮﺭﺗﻮﻥﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ بتوان ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻠﻲ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﻨﺒﻪ ﻣﺎﻟﻲ ، ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ، ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ، ﺟﻨﺒﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ1996براونﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ، ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺭﺍ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ (ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ)، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ(ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ)، ﺧﺮﻭﺟﻲ (ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﻟﻲ) ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ(ﺟﻠﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ) ﺍﺳﺖ.ادامه جدول 2-1- مدلهای ارزیابی عملکرد
نام مدلسال طرحطراحنکات کلیاهم ابعاد مورد توجهﻣﺪﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﭙﻞ2000ﻣﺪﻭﺭﻱ ﻭ
ﺍﺳﺘﻴﭙﻞﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻬﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ.ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻱ، ﺯﻣﺎﻥ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﺭﺷﺪﺗﺤﻠﻴﻞ ﺫﻱ ﻧﻔﻌﺎﻥ2001لیﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺫﻱ ﻧﻔﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ: ﺫﻱ ﻧﻔﻌﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ، ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ، ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊﻣﺎﻟﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﻳﭻ1988ﻣﺎﻟﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﻳﭻﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺭﻫﺒﺮﻱ 120 ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ 85، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﻱ 85، ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ 90، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ 85، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ 85، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺎﺭﻱ 450اﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ1997ﺑﻲ ﺗﺴﻲ ﻭ
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﻭ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ2002ﻧﻴﻠﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻣﻨﻈﺮﻫﺎﻱ ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ، ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺘﻌﺎﺩﻟﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻨﻔﻌﺎﻥ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ,ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ, ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﺭﺍﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.SCOR2005انجمن زنجیره تامینیک مدل مرجع فرآیندی است که برای ارزیابی پیکره زنجیره تامین توسعه یافته. این مدل برنامه های عملیاتی و شاخص های فراوانی را جهت برآوردن اهداف استراتژیک در اختیار قرار می دهد.پنج فرآیند اصلی این مدل عبارتند از: برنامه ریزی، منابع، تولید، تحویل و بازگشت2-2-4- ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین
یک تعریف کلی و قابل قبول از زنجیره تامین عبارت است از: « زنجیره تامین ، زنجیره ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود ». مدیریت زنجیره تامین را می توان متشکل از سه مولفه مدیریت لجستیک، مدیریت اطلاعات و مدیریت روابط و اعضا دانست، که ارزیابی عملکرد می تواند در هر یک از این سه مولفه موجب پیشبرد اهداف سازمان گردد.
در مطالعات انجام گرفته در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شاخص های مختلفی در هر یک از سه مولفه مدیریت زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته اند. در مدیریت لجستیک عواملی همچون تحویل به موقع کالا و خدمات، حمل و نقل سالم و به موقع، حفاظت از محیط زیست، عملکرد لجستیک معکوس، کاهش هزینه حمل و نقل و افزایش سطح خدمت دهی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در بحث مدیریت اطلاعات شاخص های بررسی شده عبارتند از میزان جریان اطلاعات در سطح زنجیره، هزینه مصرفی جهت ارتباط بین اجزا، امنیت انتقال اطلاعات، میزان بوروکراسی اداری و نظارت بر دیدگاه مشتریان. به همین ترتیب فاکتورهای ارزیابی عملکرد در مدیریت روابط و اعضا زنجیره تامین شامل انتخاب اجزا مختلف زنجیره بر اساس عملکردشان، بررسی عملکرد تامین کنندگان، بررسی رشد و آموزش اجزا، سهولت روابط بین اجزا زنجیره، عملکرد قیمت گذاری و هماهنگی بین اجزا می باشند.
مقالات مختلفی در این راستا مورد مطالعه قرار گرفتهاند که خلاصهای از آنها در جدول 2-2 آمدهاست.
همچنین دسته بندی موضوعی این مطالعات در جدول … آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود تنها یک مقاله از تئوری بازیها در این خصوص بهره برده است.
جدول 2-2- مقالات بررسی شده در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین
نویسندهعنوانسالابزارهای استفاده شدهرویکرد و توضیحاتگوآنسکاران و دیگرانA framework for supply chain performance measurement2004literature reviewبا بررسی پژوهش های انجام گرفته در رابطه با SCM به معرفی معیارهای مهم در این خصوص می پردازد. این معیار ها در مطالعات بعد از این مقاله بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند.هروانی و دیگرانPerformance measurement for green supply chain management2005literature reviewبا بررسی پژوهش های گذشته به ارائه یک چهاچوب کلی در زمینه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز (محیطی) با ارائه شاخص های اساسی در این زمینه پرداخته است.باگوات و شارماPerformance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach2007BSCدر این مقاله با استفاده از مرور کلی بر ادبیات موضوعی BSC و SCM معیارها و شاخص هایی کلی برای ارزیابی عملکرد متوازن در همه زمینه ها ارائه شده است.باگوات و شارماAn application of the integrated AHP-PGP model for performance measurement of supply chain management2009BSC
&
AHP-PGPدر این مطالعه پس از تعیین معیارهای سنجش عملکرد در سه سطح استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی و تعیین اوزان به وسیله AHP، با استفاده از یک مدل برنامه ریزی آرمانی با سه تابع هدف عملکرد کلی را بهینه می نماید.جیان چی و دیگرانImproving supply chain performance management: A systematic approach to analyzing iterative KPI accomplishment2009مقادیر ویژه و یک ابزار ابتکاریاین مقاله چهارچوبی در قالب یک رویکرد سیستماتیک برای تحلیل تکرار شونده شاخص های کلیدی عملکرد ارائه نموده است. این چهاچوب وابستگی بین مجموعه KPIها را مورد تجزیه و تحلیل کمی قرار می دهد.آدرین چیا و دیگرانPerformance measurement in supply chain entities:balanced scorecard perspective2009BSCهدف اولیه این مطالعه بررسی شاخه های ارزیابی عملکرد در سطح مدیران اجرایی برتر سازمان می باشد و تطبیق آنها و پیاده سازی آنها در قالب 4 عامل BSC.شاوو و دیگرانDeveloping environmental supply chain performance measures2010literature reviewبررسی کلی بر روی شاخص ها و عوامل کلیدی موثر بر زنجیره های تامین محیطی و سبز انجام داده است. و چارچوبی بر اساس مرور ادبیات گذشته ارائه نموده است.بیلگیاردی و بوتانیPerformance measurement in the food supply chain: a balanced scorecard approach2010Delphi technique
و
BSCدر این مطالعه پس از مرور ادبیات مباحث مطروحه، به تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک Delphi و پیاده سازی آنها در دو شرکت صنایع غذایی بوسیله BSC پرداخته است.
ادامه جدول 2-2- مقالات بررسی شده در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین
نویسندهعنوانسالابزارهای استفاده شدهرویکرد و توضیحاتگانگا و کارپینتیA fuzzy logic approach to supply chain performance management2011Fyzzy logic
&

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید