پایان نامه ارشد

c (1069)

چکیده : تاریخ طنز را شاید بتوان با تاریخ وجود انسان همزمان دانست.در مشاهده ی رفتارروزمره ی خود در می یابیم که طنز بخش مهمی از مکالمات روزمره زندگی ما را به خود مشغول کرده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (1061)

Islamische Azad Universität Teheran Markazi Fakultät für Fremdsprachen – Deutsche Abteilung Magisterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister Artium (M.A.) Fachrichtung: Didaktik der deutschen Sprache Thema: Eine Untersuchung der Übersetzungen des Heiligen Korans nach Theorie ادامه مطلب…

By 92, ago